ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣΥΝΜ

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣΥΝΜ

Προς όλα τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών που εργοδοτούνται στο Δημόσιο Τομέα

Προς εγγεγραμμένους νοσηλευτές/ μαίες που εργοδοτούνται στον Ιδιωτικό Τομέα