ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣυζHτηση ΝομοσχεδIων που αφοροYν στην ΥγεIα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σε συνεδρίαση του στις 8 Ιούνιου εξέτασε τις εξελίξεις γύρω από τα ευρύτερα ζητήματα υγείας στον τόπο μας και μελέτησε ενδελεχώς το νέο προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί ίδρυσης οργανισμών Γενικών Νοσοκομείων Νόμος, του 2015» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών «προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και της Μαίας» (Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012), Άρθρο 20, Παράγραφος (α). Περαιτέρω έχει αρμοδίως λόγο και άποψη για όλα τα θέματα που άπτονται της υγείας των πολιτών γενικότερα και ειδικότερα για αυτά που σχετίζονται αναπόφευκτα με την άσκηση των επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στην Κύπρο.

2. Τονίζουμε ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Συνδέσμου, όπως αυτά απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, έχουν διαχρονικά γίνει απόλυτα σεβαστά από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις. Έτσι του διδόταν πάντα η ευκαιρία να συζητήσει οποιαδήποτε προτεινόμενα προς ψήφιση νομοσχέδια που αφορούσαν στην υγεία ή/και στη νοσηλευτική και στη μαιευτική και να τοποθετηθεί επί αυτών πριν το Υπουργείο Υγείας τα καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στη Βουλή για ψήφιση.

3. Παρακολουθήσαμε με έντονο ενδιαφέρον τις πρόσφατες συναντήσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην παρουσία και του Υπουργού Υγείας, σε σχέση με το Γε.Σ.Υ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Στα πλαίσια των δημοκρατιών διαδικασιών και της διαφάνειας αλλά και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΠΑΣΥΝΜ, αναμένουμε ότι πολύ σύντομα θα κληθεί και ο Σύνδεσμος σε ανάλογες συναντήσεις και θα έχει την ευκαιρία να καταθέσει απόψεις για τα δύο υπό ψήφιση νομοσχέδια.

4. Η Νοσηλευτική και η Μαιευτική, ως ο πολυπληθέστερος επαγγελματικός κλάδος στο τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό πυλώνα τόσο στην αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων όσο και στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ, και ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχει ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη όλων των αποφάσεων και ενεργειών, πριν τη ψήφιση οποι ονδήποτε σχετικών νομοσχεδίων, με τοποθετήσεις από τον επαγγελματικό Σύνδεσμο των Νοσηλευτών και Μαιών, αλλά και τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς φορείς αναλόγως των υπό συζήτηση επιμέρους θεμάτων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

5. Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες διεκδικούν και αξιώνουν δίκαιη, ισόνομη και ισότιμη εργασιακή και διεπιστημονική μεταχείριση μέσα από τη συμμετοχή τους στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ειδικά μέσα στα πλαίσια της προτεινόμενης αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του Γε.Σ.Υ.

6. Μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης των όποιων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας θα πρέπει να αξιοποιηθεί η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής εμπειρία, τόσο σε σχέση με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες όσο και σε σχέση με τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα και να επανεξεταστούν οι κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις.

7. Η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων υπό καθεστώς αυτονόμησης, ειδικά μετά την υλοποίηση του Γε.Σ.Υ ενδεχομένως να φέρει το κράτος
ενώπιον σοβαρών διλημμάτων ένεκα της προτεινόμενης φθίνουσας χρηματοδότησης κατά τα πρώτα 3 χρόνια.

8. Με την προτεινόμενη μορφή της αυτονόμησης και τον ανταγωνισμό που θα επικρατήσει σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς ενδείκνυται η αξιοποίηση κατάλληλα εκπαιδευμένων
διοικητικών στελεχών οι οποίοι θα λειτουργήσουν καταλυτικά για υποστήριξη του έργου που θα επιτελεστεί για βελτίωση των υπηρεσιών.

9. Οι πρόνοιες που καταγράφονται (στο νομοσχέδιο για την αυτονόμηση) για τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή καθώς και για κάθε μέλος της Διευθυντικής Ομάδας δεν διασφαλίζουν με κανένα συγκεκριμένο τρόπο την επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένων ατόμων καθώς παραπέμπουν σε καταρτισμό κανονισμών όπως και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε σθεναρά όπως η επιλογή και η ανάπτυξη των διοικητικών, διευθυντικών και εκτελεστικών στελεχών να βασίζεται στα προσόντα και στην ικανότητα και όχι a priori στην επαγγελματική ταυτότητα του.

10. Για τη σύνθεση της διοικητικής δομής, την ανάθεση ευθύνης και την εκχώρηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή δεν έχουν γίνει
συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων με όλους τους εταίρους. Επιβάλλεται η διατήρηση της διοικητικής νοσηλευτικής δομής και η εκπροσώπηση των Νοσηλευτών και των Μαιών σε Συμβούλια και Επιτροπές (με βάση δημοκρατικά και διαφανή κριτήρια) που πρέπει να δημιουργηθούν.

11. Οι πρόνοιες που καταγράφονται στο προσχέδιο του νόμου για την αυτονόμηση αναφορικά με το καθεστώς των υφισταμένων υπαλλήλων και του νέου προσωπικού καθώς και τα
θέματα αναλογιών στελέχωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μέσα από τις ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς
και επαγγελματικούς φορείς. Οι οικονομικές συνισταμένες των εργασιακών ζητημάτων αφορούν στην αρμοδιότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ευελπιστούμε ότι θα
βρεθούν τρόποι διαχείρισης τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

12. Το εχέγγυο τόσο για την ομαλή μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς της παροχής υπηρεσιών υγείας προς το επικείμενο προτεινόμενο ΓΕΣΥ, όσο και για τη διαχρονική
διασφάλιση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας του Συστήματος αυτού είναι η δέσμευση και η αφοσίωση των Νοσηλευτών
και των Μαιών στο θεσμικό του πλαίσιο και όχι η συμμόρφωση και ο εξαναγκασμός τους σε αυτό.

Στη βάση των πιο πάνω πιστεύουμε ότι με τη μορφή που προτείνεται η αυτονόμηση διακυβεύεται το μέλλον των δημόσιων νοσηλευτηρίων ως κρατική περιουσία και δεν προβλέπεται η βιωσιμότητα τους μέσα σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στους Κύπριους πολίτες για αυτό διαφωνούμε με τη μετατροπή των κρατικών νοσηλευτηρίων σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.  Είναι επίσης πεποίθηση μας ότι οποιαδήποτε βελτίωση στη λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την προοδευτική λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης και παραχώρησης σε αυτά οικονομικής και διοικητικής αποκέντρωσης από το Υπουργείο Υγείας μέσα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του Δημόσιου Τομέα.

Ο ΠΑΣΥΝΜ εξακολουθεί να αναμένει τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας για τις θέσεις των φορέων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής αναφορικά με το Γε.Σ.Υ όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας στις 20 Ιανουαρίου 2015.  Επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε τις τοποθετήσεις μας για κάθε πρόνοια και άρθρο του προτεινόμενου νομοσχέδιου για την αυτονόμηση σε συνάντηση μας με τον Υπουργό Υγείας.