ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Συνάντηση των αντιπροσώπων των Εθνικών Νοσηλευτικών Συνδέσμων (Council of National Representatives – CNR) του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (International Council of Nurses – ICN)