ΣΥΝΟΔΟΣ 2- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Η επίδραση ενός ενημερωτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος αναφορικά με την δωρεά οργάνων και ιστών σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας

Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση και η δωρεά οργάνων  και ιστών αποτελεί σημαντικό αντικείμενο ερευνών στην επιστημονική κοινότητα. Η σοβαρή έλλειψη μοσχευμάτων και η άρνηση εγγραφής στο μητρώο δωρητών, φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την έλλειψη σωστής πληροφόρησης του κοινού.

Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των φοιτητών επαγγελμάτων υγείας, πριν και μετά την εφαρμογή ενός σύντομου ενημερωτικού/εκπαιδευτικού προγράμματος (βίντεο), σχετικά με τη δωρεά οργάνων και ιστών, καθώς και της αναγκαιότητας για εκπαίδευση και προώθηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την δωρεά οργάνων και ιστών.

Υλικό και Μέθοδος: Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 413 φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και μη, εκ των οποίων 201 παρακολούθησαν εκπαιδευτικό βίντεο για τη δωρεά οργάνων. Αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε στοιχεία-ερωτήσεις από σχετικά έγκυρα και δομημένα εργαλεία αναφορικά με τις στάσεις και τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με την δωρεά οργάνων και ιστών, . Εφαρμόστηκαν στατιστικοί έλεγχοι σε διμεταβλητό και πολυμεταβλητό επίπεδο. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBMSPSS 20.0.

Αποτελέσματα: Η συνολική βαθμολογία γνώσεων σχετικά με την δωρεά οργάνων και ιστών εμφάνισε στατιστικά σημαντική αύξηση μετά την παρέμβαση (p<0,001)και η αύξηση της βαθμολογίας θετικών στάσεων σχετικά με την δωρεά οργάνων και ιστών πριν την εκπαίδευση/ενημέρωση σχετιζόταν με αύξηση της συνολικής βαθμολογίας γνώσεων (p<0,001). Επίσης, η αύξηση της ηλικίας σχετιζόταν με αύξηση της βαθμολογίας θετικών στάσεων σχετικά με την δωρεά οργάνων και ιστών (p<0,001). Ποσοστό 38,8% θα επιθυμούσε να εγγραφεί στο μητρώο δωρητών της χώρας πριν την εκπαίδευση/ενημέρωση και με το ποσοστό να ανεβαίνει σημαντικά στο 49,5% μετά την εκπαίδευση/ενημέρωση.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, και η στάση τους απέναντι στο θεσμό άλλαξε θετικά σε αντίθεση με τους φοιτητές που δεν ενημερώθηκαν. Αυτό αναδεικνύει την σημαντικότητα της σωστής πληροφόρησης όσον αφορά την δωρεά.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα

 

Spread the word. Share this post!