12ο Παγκύπριο Συνέδριο

12ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Πορίσματα 12o Παγκύπριου Νοσηλευτικού Συνεδρίου

Το 120ν Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συ­νέδριο που συνήλθε στη Λευκωσία στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2005 με θέμα: «Βελτίωση της Νοσηλευτικής με επίκεντρο τον άν­θρωπο» Παρακολούθησαν περίπου 600 σύ­νεδροι από τα κρατικά και ιδιωτικά νοση­λευτήρια της Κύπρου. Μαζική υπήρξε όπως και σε προηγούμενα συνέδρια η συμμε­τοχή Ελλαδιτών συναδέλφων.

Στο συνέδριο αθρόα ήταν και η παρουσία των φοιτητών της Νοσηλευτικής Σχολής τόσο ως σύνεδροι όσο και ως εισηγητές. Αξίζει να τονισθεί ότι οι φοιτητές -συμμε­τείχαν ενεργά στην διοργάνωση και στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του συ­νεδρίου. Επίσης η παρουσία τους στη τε­λετή λήξης είναι άξια συγχαρητηρίων.

Συμπεράσματα
Από τις παρουσιάσεις και εισηγήσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έχουν εξα­χθεί τα πιο κάτω συμπεράσματα.

1. Επισημάνθηκε η σημασία της συνε­χούς επαγγελματικής εκπαίδευσης σε προγραμματισμένη βάση ούτως ώστε να δια­σφαλίζονται τα επίπεδα ποιοτικής προ­σφοράς φροντίδας σε όλους τους τομείς. Τίθεται η ανάγκη για προσαρμογή και εμπλουτισμό της Νοσηλευτικής εκπαί­δευσης και άσκησης με διαπολιτισμικά θέ­ματα εκπαίδευσης καθώς και η διευκό­λυνση πρόσβασης στη νοσηλευτική γνώση σε άτομα με ειδικές ικανότητες.
2. Η ανάπτυξη της κοινοτικής νοση­λευτικής είναι επιβεβλημένη με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων και των οικογενειών τους για εξυπηρέτηση των αναγκών υγείας της κοινότητας και της αυ­τοφροντίδας. Η προαγωγή υγείας στα σχο­λεία στην κοινότητα, στους χώρους εργασίας, θα συμβάλει βραχυπρόθεσμα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινω­νικού συνόλου.

3. Οι εξελίξεις σε όλες τις ειδικότητες της νοσηλευτικής είναι ευρείες και ρα­γδαίες τόσο στον τομέα της τεχνολογίας και έρευνας όσο και της θεραπευτικής αγω­γής με αποτέλεσμα να προδιαγράφονται νέες τάσεις που οδηγούν σε διαφοροποί­ηση της φιλοσοφίας της νοσηλευτικής φρο­ντίδας και εκπαίδευσης.
4. Έχει διαφανεί από έρευνες ότι για την αύξηση της επιβίωσης εκτός νοσοκο­μείου σε καρδιακή ανακοπή η χρήση εξει­δικευμένης τεχνολογίας Αυτόματων Εξω­τερικών Απινιδοτών θεωρείται απαραίτητη όπως και οι τεχνικές Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
Γι’ αυτό αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών εκτός από εξειδικευμένες γνώσεις απαιτεί τεχνικές και δεξιότητες οι οποίες εξασφαλίζονται μέσω συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και εξάσκησης.
Παράλληλα με την εκπαίδευση σε συ­νεχή βάση των επαγγελματιών υγείας η εκ­παίδευση οργανωμένων συνόλων θεωρεί­ται αναγκαία.
5. Μέσα από προγράμματα πολιτικής υγείας επιβάλλεται η χάραξη πολιτικής για ασφαλή επίπεδα φροντίδας σε όλους τους κλινικούς χώρους. Χρειάζεται αναγνώριση, ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων και των επεισοδίων που έχουν σχέση με τον ασθενή. Οι γνώσεις, η ανάπτυξη προ­γραμμάτων, διαδικασιών και πρωτοκόλ­λων, η επαρκής στελέχωση και η εξασφά­λιση μέσων εφαρμογής, επίβλεψης και ελέγχου είναι απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλεια του ασθενούς.
Η ασφάλεια επεκτείνεται και στο περι­βάλλον γενικότερα, όπου μπορούν να δια­σφαλιστούν επίπεδα για το ευρύτερο κοι­νωνικό σύνολο. Η διαχείριση των αποβλή­των είναι υψίστης σημασίας στον περιορι­σμό των μολύνσεων, στην εξάπλωση των τοξικών ουσιών και γενικά στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.
6. Διαφάνηκε η αναγκαιότητα εφαρμο­γής στρατηγικής πρόληψης θανάτων από υπερβολική δόση όπως συστήνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπερβολική δόση ναρκωτικών αποτελεί την πρώτη αιτία θα­νάτου στους νέους της Ευρώπης ειδικά ανάμεσα στους έμπειρους χρήστες.
7. Η διασφάλιση της ποιότητας στη νο­σηλευτική και ο εντοπισμός των αναγκών του κοινωνικού συνόλου τεκμηριώνεται μέσα από έρευνα. Η κριτική αξιολόγηση και ειδικά η σωστή και έγκαιρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων οδηγούν στην πρό­ληψη του καπνίσματος και του AIDS.
8. Τονίστηκε ότι η κατάλληλη εκπαί­δευση, η καθιέρωση εργασιακής κουλ­τούρας, ο φόρτος εργασίας σε ανεκτά επί­πεδα είναι μέτρα που μπορούν να μειώ­σουν το εργασιακό άγχος και να συμβά­λουν στη βελτίωση της νοσηλευτικής.
9. Τα συμπεράσματα της στρογγυλής τράπεζας: «τραύμα – παραμελημένη επι­δημία» εστιάζονται στην πρόληψη που εί­ναι η μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα βάση διαφόρων στρατηγικών. Η εξασφά­λιση κατάλληλης ομάδας τραύματος με επαγγελματίες υγείας από διάφορες ομά­δες του χώρου του νοσοκομείου θα έχει καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της αναπηρίας και κατ’ επέκταση της θνητό­τητας. Η παρακολούθηση προγραμμάτων τραύματος επιτυγχάνει κοινή γλώσσα ανά­μεσα στα άτομα που ασχολούνται με το τραύμα.
Η στήριξη όλων είναι απαραίτητη για επίτευξη των στόχων της νοσηλευτικής. Διαπιστώθηκε ότι η νέα γνώση μέσα από το συνέδριο και ο εντοπισμός των αναγκών του κοινωνικού συνόλου θα συμβάλουν σε μια ανθρωποκεντρική νοσηλευτική προσέγγιση.

«Βελτίωση της Νοσηλευτικής με επίκεντρο τον άν­θρωπο»
25 και 26 Νοεμβρίου 2005

No Microsite Available