29ο Παγκύπριο Συνέδριο

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες

Αγαπητοί φίλοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σας καλωσορίζει στο 29ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Το θέμα του φετινού συνεδρίου: «Διασφάλιση της Υγείας επενδύοντας στην Νοσηλευτική και Μαιευτική» φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία που δίνουμε ως επαγγελματίες υγείας στο υπέρτατο αγαθό της υγείας του ανθρώπου, στη φροντίδα και στην ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας.

Η πανδημία έχει αναδείξει το πολύπλοκο έργο των νοσηλευτών και τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της υγείας των ασθενών και να εργάζονται ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) υποδεικνύει την αναγκαιότητα αξιοποίησης τόσο της σχετικής επιστημονικής τεκμηρίωσης όσο και των εκθέσεων διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι συστάσεις εστιάζουν στις ενέργειες που θα πρέπει πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς να επικεντρωθούν σε ό,τι αφορά στην επένδυση του νοσηλευτικού δυναμικού. Συγκεκριμένα, οι σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλλουν επένδυση στην εκπαίδευση, σε θέσεις εργασίας, στην νοσηλευτική ηγεσία, στην παροχή φροντίδας και στην ασφάλεια και ευημερία των νοσηλευτών και του ευρύτερου υγειονομικού δυναμικού.

Οι έρευνες που υποστηρίζουν την ανάγκη για επένδυση στη νοσηλευτική εκπαίδευση έχουν δείξει μεταξύ άλλων, καλύτερη έκβαση στην υγεία των ασθενών με σημαντική μείωση στη θνησιμότητα, ότι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση οδηγεί σε αυξημένη διατήρηση του νοσηλευτικού δυναμικού και ότι η αύξηση της εγχώριας προσφοράς νοσηλευτών ανακουφίζει από την εξάρτηση δυναμικού από άλλες χώρες.

Τα πλεονεκτήματα από την επένδυση σε θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν την ικανοποίηση των μεταβαλλόμενων αναγκών υγείας και των αυξανόμενων προσδοκιών των ατόμων και της κοινωνίας, επαρκή αριθμό και κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων των νοσηλευτών καθώς και βελτιωμένη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας με μεγαλύτερη αξιοποίηση καινοτόμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών. Τα πλεονεκτήματα από την επένδυση στη νοσηλευτική ηγεσία περιλαμβάνουν βελτιωμένη ατομοκεντρική φροντίδα με χαμηλότερο κόστος, καλύτερο περιβάλλον εργασίας, βελτιωμένη ποιότητα και ασφάλεια για τους ασθενείς και αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και διατήρηση των νοσηλευτών. Η επένδυση στην παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, σε οικονομικές και αποδοτικές υπηρεσίες υγείας, στη βέλτιστη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των προσόντων των νοσηλευτών και σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών.IL OF URSES

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είχαν υψηλά επίπεδα έκθεσης στον ιό COVID-19. Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν όχι μόνο τα δικά τους δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα αυτών που απαιτούν πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή φροντίδα υγείας. Τα οφέλη από την επένδυση στην ασφάλεια των νοσηλευτών περιλαμβάνουν μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και διατήρηση των νοσηλευτών, βελτιωμένη υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, διασφάλιση ανθεκτικών συστημάτων υγείας και βελτιωμένη υγεία και ευεξία.

Η επένδυση στην υγεία και την ευημερία τους θα οδηγήσει σε βελτίωση της τόσο της υγείας τους όσο και της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών, τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθιέρωση οργανωσιακής κουλτούρας υψηλής απόδοσης και βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων.

Η πολιτεία καλείται να αξιοποιήσει δεόντως τα όσα απορρέουν κυρίως από τις συστάσεις του Π.Ο.Υ αναφορικά με τα πιο πάνω και ειδικά από τις εκθέσεις: WHO Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery: 2021-2025, WHO State of the World’s Nursing και International Centre for Nurse Migration’s Sustain and Retain in 2022 and Beyond.

Δρ. Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ