Ιστοσελίδα και Περιεχόμενο © 2017 ΠΑΣΥΝΜ.

Σχεδίαση και ανάπτυξη από την εταιρεία SCS Computer Lab

Εγγραφή στο Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών

Ιδιότητα Μέλους στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών

Η Εγγραφή στον Παγκύπριο Σύνδεσμό Νοσηλευτών και Μαιών είναι νομική υποχρέωση για κάθε Νοσηλευτή/τρια ή Μαία/τη που ασκεί το επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 1988-2015. Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτής/τρία και Μάια/υτής μπορεί να αιτηθεί εγγραφή στον Σύνδεσμο και αυτή θα εξετασθεί κατά περίπτωση. Κατά γενικό κανόνα/Γενικότερα, κάθε προσοντούχος Νοσηλευτής/τρια ή Μαία/υτής πολίτης Ευρωπαϊκού Κράτους θεωρείται επιλέξιμος/μπορεί να κριθεί προσοντούχος ή κατάλληλος για εγγραφή στον σύνδεσμο. Πολίτες μη Ευρωπαϊκών Κρατών μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμοι/προσοντούχοι για εγγραφή στον σύνδεσμό εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι κατέχουν ισοδύναμο επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων και επαγγελματικών ικανοτήτων. Παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη ότι στην Κύπρο προβλέπεται δια νομοθεσίας η υποχρέωση για συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και ως εκ τούτου μπορεί να απαιτηθεί εκπαίδευση ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και ικανοτήτων για νοσηλευτές/τριες και Μαίες/υτες που επιστρέφουν στο επάγγελμα μετά από απουσία.Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, κλπ.

 

Αριθμός Μητρώου εγγραφής στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

 

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Αριθμός ταυτότητας

 

Χώρος εργασίας

 

Ακαδημαϊκά Προσόντα

Συνεχίστε με την εγγραφή σας

Πληροφορίες που θα ζητηθούν

Αν χρειάζεστε βοήθεια ή πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο officer@cyna.org.

User Name

Password

Lost Password & Log-In Help

Αναμένεται ότι οι αιτούντες για εγγραφή στη Κύπρο θα είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά και ικανοποιητικά στην Ελληνική γλώσσα με τους ασθενείς και συναδέλφους.