Ιστοσελίδα και Περιεχόμενο © 2017 ΠΑΣΥΝΜ.

Σχεδίαση και ανάπτυξη από την εταιρεία SCS Computer Lab

Εκδήλωση Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών / Μαιών 2011

« ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ»

Οι σύγχρονες αντιλήψεις χαρακτηρίζουν την υγεία ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Μετά την ομολογουμένως ανεπαρκή επίτευξη του στόχου, από τη διακήρυξη της Άλμα Άτα το 1978, για Υγεία για Όλους μέχρι το 2000, τα ΗΕ έθεσαν 2001 τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Με τη θέσπιση και υιοθέτηση τους η διεθνής κοινότητα φιλοδοξεί να επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις αναγνωρίζοντας την ύπαρξη ανισότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την άνιση κατανομή των πόρων.
Έκτοτε, έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες από τα κράτη με σχετική επιτυχία σε κάποιους τομείς (π.χ παρεμβάσεις για την ελονοσία, έλεγχος του AIDS, ανοσοποίηση ιλαράς). Όπως τόνισε ο γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, οι ΑΣΧ αποτελούν έκφραση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για διασφάλιση καλής υγείας, εκπαίδευσης και στέγης για όλους. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι οποιαδήποτε μελλοντική αποτυχία στην επίτευξη τους θα πολλαπλασιάσει τη βία, τις επιδημίες, την περιβαλλοντική κατάπτωση και τον περιορισμό ανάπτυξης του πληθυσμού.
Αποτελεί ουσιαστικό και βασικό δικαίωμα των πολιτών η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που διασφαλίζουν την ασφάλεια του ασθενή. Οι περιορισμοί στην πρόσβαση εντοπίζονται στο κόστος, στη γλώσσα, στην εγγύτητα, στις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται. Όλα αυτά μπορεί να καθιστούν τις υπηρεσίες υγείας πολιτισμικά ακατάλληλες, χαμηλής ποιότητας ή απλά, με περιορισμένη διαθεσιμότητα ή ρητή εφαρμογή της εξαγγελθείσας πολιτικής.
Η υγεία δεν είναι απλά ένα παραγόμενο από τις Υπηρεσίες «προϊόν». Καθορίζεται και οριοθετείται από τις υφιστάμενες συνθήκες της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας και επηρεάζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Επηρεάζεται από πολιτικούς, κοινωνικοοικονομικούς, γεωγραφικούς παράγοντες καθώς και από τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, το φύλο, τη σεξουαλική κατεύθυνση και ένα πλήθος άλλων παραγόντων που επηρεάζουν

τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα την ικανότητα του ατόμου να επιτύχει και να διατηρήσει «καλή υγεία». Η Επιτροπή Κοινωνικών Προσδιοριστικών Παραγόντων Υγείας, που ίδρυσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημαίνει ότι οι νοσηλευτές και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ισότιμης πρόσβασης στην υγεία. Επιπρόσθετα, τονίζει εμφαντικά την αναγκαιότητα ανάπτυξης δυναμικής αντίληψης αναφορικά με τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσουν οι νοσηλευτές ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στην υγεία.
 
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών (12η Μαΐου), οι νοσηλευτές, υποδεικνύουν την αναγκαιότητα επικέντρωσης των πολιτικών υγείας προς γεφύρωση του χάσματος στην παροχή ισότητας και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΣΥΝΜ

User Name

Password

Lost Password & Log-In Help