ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Α) ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ν.Ε/Σ.Μ.Ε)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Α) ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ν.Ε/Σ.Μ.Ε)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Α) ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ν.Ε/Σ.Μ.Ε)

Με βάση το άρθρο 4(α) του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Διαδικασία Εγγραφής στα Μητρώα και Χορήγησης και Ανανέωσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος) Κανονισμοί 2012, το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής έχει εγκρίνει τα πιο κάτω :

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ Σ.Ε.Α ΚΑΙ Σ.Ν.Ε / Σ.Μ.Ε.

Α) Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, θα αναγνωρίζει και θα αποδέχεται για σκοπούς ανανέωσης της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος τις δραστηριότητες Σ.Ν.Ε/Σ.Μ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Α που προσφέρονται από τους πιο κάτω φορείς:

•       Πιστοποιημένες/μοριοδοτημένες σε ώρες ή/και μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε) από την αρμόδια επιτροπή μοριοδότησης /πιστοποίησης του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.

•       Τα αναγνωρισμένα προγράμματα «Σ.Ν.Ε – Σ.Ε.Α.» που δυνατόν να καταρτίζονται ή/και να προσφέρονται από:

>     Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ)

>     Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου,

>     Τους τομείς άσκησης της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, (π.χ. Τομείς του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ., τις επαρχιακές επιτροπές του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ )

>     Τον Κυπριακό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Χειρουργείου – ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ..

>     Τον Τομέα Εκπαίδευσης και πυρήνα μάθησης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,

>     Τα αναγνωρισμένα Τμήματα Νοσηλευτικών Σχολών των Πανεπιστημίων της Κύπρου

>     Τα κατά τόπους Νοσοκομεία, νοουμένου ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση που παρέχουν προσφέρεται σε συνεργασία ή υπό την αιγίδα του τομέα εκπαίδευσης των νοσηλευτικών υπηρεσιών, ή του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ ή είναι πιστοποιημένη μοριοδοτημένη από την αρμόδια επιτροπή του ΠΑ.ΣΥΝΜ

>     ALS, ILS, ADVANCED LIFE SUPPORT OBSTETRICS (ALSO), PHTLS, EPLS, NLS.

>     Άλλους αναγνωρισμένους οργανωτές τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Συμβούλιο θα ήθελε να αναγνωρίσει κατόπιν εγκρίσεως της ολομέλειας των μελών του.

Β) Δραστηριότητες Σ.Ν.Ε/Σ.Μ.Ε – Σ.Ε.Α που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό,

Θα πρέπει αυτές να έχουν:

1.    Πιστοποίηση/μοριοδότηση από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτικής (ICN),

2.    πιστοποίηση/μοριοδότηση από οργανισμούς στους οποίους ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ είναι μέλος (Π.Χ. EFN, CNF, EMA, Horatio, ICM, EFNNMA- WHO κλπ)

3.    Πιστοποίηση/μοριοδότηση από αντίστοιχες με την επιτροπή του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. επιτροπές άλλων αναγνωρισμένων επαγγελματικών συνδέσμων νοσηλευτικής και μαιευτικής άλλων κρατών, με τους οποίους συνεργάζεται και ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ, (π.χ. RCN κλπ),

4.    πιστοποίηση/μοριοδότηση από άλλους εγκεκριμένους οργανισμούς πιστοποίησης/μοριοδότησης νοσηλευτικών/μαιευτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Σ.Ν.Ε/Σ.Μ.Ε – Σ.Ε.Α, που αναγνωρίζονται από το κράτος στο οποίο αυτοί λειτουργούν ή δραστηριοποιούνται.

Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση σε ώρες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής ή μαιευτικής εκπαίδευσης θα βασίζεται σε πραγματικές ώρες (σε χρόνο και περιεχόμενο) νοσηλευτικής ή και μαιευτικής εκπαίδευσης και θα πρέπει να τεκμηριώνονται με επισύναψη του εκπαιδευτικού προγράμματος που ο/η επαγγελματίας έχει παρακολουθήσει.

Πραγματικές (σε χρόνο και περιεχόμενο) ώρες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής ή/και Μαιευτικής εκπαίδευσης, πιστώνονται δεδομένου ότι όλο ή/και μέρος του περιεχομένου των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σχετίζεται με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των νοσηλευτών και των μαιών. Οι δε σχετικές με ΣΝΕ/ΣΜΕ – ΣΕΑ δραστηριότητες αφορούν αυτές στις οποίες αναπτύσσονται νοσηλευτικά ή μαιευτικά θέματα εγνωσμένου κύρους και αξίας ή/και όταν οι παρουσιάσεις/ διαλέξεις προσφέρονται από επαγγελματίες προσοντούχους νοσηλευτές ή/και μαίες.

2.    Κατάθεση τεκμηρίων προς το ΣΝΜ για σκοπούς ανανέωσης της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος

Η κατάθεση των τεκμηρίων προς το ΣΝΜ θα γίνεται στις αρχές του κάθε έτους και συγκεκριμένα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου, για το προηγούμενο έτος. Θα κατατίθενται απευθείας στην/στον Γραμματέα του ΣΝΜ ή με προσωπική συστημένη επιστολή που θα απευθύνεται στην/στον γραμματέα του Συμβουλίου

Νοείται ότι κάθε προσκομιζόμενο τεκμήριο θα πρέπει να είναι πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

3.    Υποχρεώσεις ατόμων που έχουν εγγραφή σε περισσότερα από ένα μητρώα.

Άτομα τα οποία επιθυμούν να ανανεώσουν την ΑΑΕ σε περισσότερα από ένα επαγγέλματα τότε θα πρέπει :

Α) Καταβολή τελών και απαιτούμενες ώρες

Να καταβάλουν τα σχετικά τέλη που απαιτούνται για κάθε ανανέωση ΑΑΕ καθώς επίσης και παρακολούθηση των ωρών ΣΕΕ που απαιτείται για κάθε ανανέωση ΑΑΕ.

Β) Πιστοποιητικά άσκησης επαγγέλματος

Σε περίπτωση που άτομο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μαιών και νοσηλευτών και εργοδοτείται στα μαιευτικά τμήματα τότε γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό άσκησης για σκοπούς ανανέωσης ΑΑΕ και για τα δύο

επαγγέλματα αφού στα πλαίσια των καθηκόντων τσυς ασκούν και γενικά νοσηλευτικά καθήκοντα.

Εάν άτομο εγγεγραμμένο στο μητρώο μαιών και νοσηλευτών εργοδοτείται σε γενικά νοσηλευτικά τμήματα το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος γίνεται αποδεκτό ΜΟΝΟ για την ανανέωση ΑΑΕ της γενικής νοσηλευτικής. Εάν επιθυμεί ανανέωση ΑΑΕ και στη μαιευτική τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κανονισμών του 2012.

Σε περίπτωση που άτομο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο νοσηλευτών – Γενικής Νοσηλευτικής και Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής και εργοδοτείται στο Τομέα της Ψυχικής Υγείας τότε γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό άσκησης για σκοπούς ανανέωσης ΑΑΕ και για τα δύο επαγγέλματα αφού στα πλαίσια των καθηκόντων του ασκεί και γενικά νοσηλευτικά καθήκοντα.

Εάν άτομο εγγεγραμμένο στο μητρώο νοσηλευτών -Γενικής Νοσηλευτικής και Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής εργοδοτείται σε γενικά νοσηλευτικά τμήματα το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος γίνεται αποδεκτό ΜΟΝΟ για την ανανέωση ΑΑΕ της γενικής νοσηλευτικής. Εάν επιθυμεί ανανέωση ΑΑΕ και στη Ψυχική Υγεία τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κανονισμών του 2012.

4. Καθορισμός της αναλογίας των ωρών για σκοπούς μοριοδότησης.

Σε περίπτωση που το ΣΝΜ θα πιστώσει ώρες ΣΕΕ, αυτές θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι πραγματικές (σε χρόνο και περιεχόμενο) ώρες νοσηλευτικής ή και μαιευτικής εκπαίδευσης και θα πρέπει να τεκμηριώνονται ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και με επισύναψη του εκπαιδευτικού προγράμματος, που ο/η επαγγελματίας έχει παρακολουθήσει.

Πραγματικές (σε χρόνο και περιεχόμενο) ώρες Συνεχιζόμενης νοσηλευτικής ή/και μαιευτικής εκπαίδευσης, πιστώνονται δεδομένου ότι όλο ή/και μέρος του περιεχομένου των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σχετίζεται με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των νοσηλευτών

και των μαιών. Οι δε σχετικές με ΣΝΕ/ΣΜΕ – ΣΕΑ δραστηριότητες αφορούν αυτές στις οποίες αναπτύσσονται νοσηλευτικά ή μαιευτικά θέματα εγνωσμένου κύρους και αξίας ή/και όταν οι παρουσιάσεις/ διαλέξεις προσφέρονται από επαγγελματίες προσοντούχους νοσηλευτές ή/και μαίες ή από άλλους επαγγελματίες για συναφή θέματα.

Αν τα πιο πάνω πληρούνται, τότε για σκοπούς πρόσθεσης του συνόλου τηρείται η αναλογία 1 μόριο για κάθε 1.6 ώρες

5.    Πρακτική άσκηση – 25 ημέρες τον χρόνο. Τόπος Πρακτικής άσκησης, διαδικασία και εποπτεία .

Κατάσταση της μισθοδοσίας με κοινωνικές ασφαλίσεις θα αποτελεί το βασικό τεκμήριο για την εργοδότηση και πρακτική άσκηση οποιουδήποτε ατόμου ως νοσηλευτή/τριας ή μαιευτή/μαίας. Για αυτό οι νοσηλευτές/μαίες θα πρέπει να προσκομίζουν για κάθε ξεχωριστό έτος τα ανάλογα αντίγραφα που να τεκμηριώνουν τις 25 ημέρες άσκησης/ έτος ή 180 ώρες.

Σε περίπτωση που το άτομο δεν έχει εργοδότηση ή είναι άνεργος, τότε θα πρέπει να κάνει την πρακτική του άσκηση σε νοσηλευτήριο και ο υπεύθυνος Νοσηλευτικός Λειτουργός θα υπογράφει σχετική βεβαίωση.

Η βεβαίωση αυτή που θα φέρει επιπρόσθετα την σφραγίδα του νοσηλευτηρίου, στο οποίο γίνεται η άσκηση, θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με τα υπόλοιπα τεκμήρια στην/στον γραμματέα του ΣΝΜ.

6.    Καταγραφή και έγκριση νέων τρόπων αποδεκτών για μοριοδότηση π.χ. παρουσίαση εισηγήσεων σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, e-learninq methods.

Α. Η συμμετοχή με παρουσιάσεις ή εργασίες από νοσηλευτές ή/και Μαίες σε επιστημονικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες Σ.Ν.Ε/Σ.Μ.Ε και Σ.Ε.Α και είναι δυνατόν να πιστώνονται ή να λογίζονται από το ΣΝΜ με ώρες ΣΝΕ με αξία ίση με δύο ώρες Σ.Ν.Ε/Σ.Μ.Ε ή ΣΕΑ για κάθε εικοσάλεπτη παρουσίαση ή το πολλαπλάσιο αυτού ανάλογα με την έκταση κάθε παρουσίασης.

Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια και άλλες επιστημονικές συναντήσεις που σχετίζονται με την νοσηλευτική ή την μαιευτική επιστήμη και τέχνη και που δυνατόν να προσφέρονται σε τοπικό, εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο από έγκυρους και αναγνωρισμένους φορείς και παροχείς συνεχούς εκπαίδευσης που το ΣΝΜ αναγνωρίζει.

Για να πιστωθούν οι ώρες θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο ο επαγγελματίας έχει συμμετοχή ως ομιλητής/παρουσιαστής καθώς επίσης και βεβαίωση ότι έχει πραγματοποιήσει την παρουσίαση του/της.

Νοείται ότι σε περίπτωση που πέραν του ενός επαγγελματία έχουν συνεισφορά στην εν λόγω παρουσίαση τότε θα πιστώνονται οι δύο ώρες για κάθε εικοσάλεπτη παρουσίαση και θα γίνεται ίση κατανομή ανάλογα με την συνεισφορά.

Νοείται περαιτέρω ότι το κάθε θέμα που παρουσιάζεται θα πιστώνεται μόνο μια φορά.

Β. Η «Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση και η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη» δυνατόν επίσης να περιλαμβάνει και τη συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και εργασιών που σχετίζονται με την νοσηλευτική ή την μαιευτική επιστήμη και τέχνη, σε έγκυρα επιστημονικά νοσηλευτικά ή/και μαιευτικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένου και του περιοδικού ή των περιοδικών που εκδίδει ο επαγγελματικός σύνδεσμος των νοσηλευτών και μαιών στην Κύπρο ή οι τομείς του.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να πιστώνονται ή να λογίζονται από το ΣΝΜ με ώρες ΣΝΕ/ΣΜΕ με αξία ίση με πέντε ώρες ΣΝΕ/ΣΜΕ ή ΣΕΑ για κάθε συγγραφή άρθρου ή δημοσίευση.

Για να πιστωθούν οι ώρες θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο του δημοσιευμένου άρθρου στο οποίο ο επαγγελματίας έχει συμμετοχή ως συγγραφέας.

Γ. Για e- learning θα γίνουν αποδεκτά μέχρι 4 ώρες νοουμένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα παρέχεται από φορέα αναγνωρισμένο από το ΣΝΜ.

7. Συνέπειες νοσηλευτών και μαιών τόσο του ιδιωτικού όσο και του κρατικού τομέα, που δεν θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα τεκμήρια για ανανέωση της ΑΑΕ.

Θα ενημερώνεται ο εργοδότης ότι ο νοσηλευτής ή/και μαία εργάζεται παράνομα και ότι αυτό είναι αντίθετο στην νομοθεσία, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

8. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθών εξ επαγγέλματος.

Δεν εμπίπτει στη διαδικασία ανανέωσης.

Σε περίπτωση που ο νοσηλευτής εργάζεται παράνομα θα ειδοποιείται ότι θα πρέπει να σταματήσει μέχρι να συμπληρώσει και να προσκομίσει στο ΣΝΜ τα απαραίτητα τεκμήρια ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ή να ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ η Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Μαρία Ευαγγέλου
Πρόεδρος

Ζωή Αντωνίου
Γραμματέας

Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σεπτέμβριος 2013