ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με  αφορμή   την  πρόσφατη,  απροκάλυπτη  και  την,  συγκριτικά  με  άλλα επαγγέλματα, δυσάρεστη κατάληξη των μισθολογικών απολαβών για τους νεοεισερχόμενους  νοσηλευτικούς  λειτουργούς  στη δημόσια υπηρεσία, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών εκφράζει την έντονη απαρέσκεια του για τη συγκεκριμένη ενέργεια και τις έντονες ανησυχίες του για τις δυσμενείς προεκτάσεις και επιπτώσεις της.

Δυνάμει  του Άρθρου  20,  Εδαφίου  (α)  των  Περί  Νοσηλευτικής  και  Μαιευτικής Νόμων 1988-2012, ο Σύνδεσμος «προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος  του  Νοσηλευτή  και  της  Μαίας»  και  επιφυλάσσεται  του  παντός νόμιμου δικαιώματος του, για τη διαφύλαξη του κύρους της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής μέσα από τη δίκαιη, ισόνομη και ισότιμη μεταχείριση τους μεταξύ των άλλων επαγγελμάτων.

Το κύρος ενός επαγγέλματος καθορίζεται από την υπόσταση της νομικής κατοχύρωσης του, το σαφώς προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα επιστημονικής γνώσης του, τη συστηματικότητα  και τον έλεγχο της εκπαίδευσης  και άσκησης του, καθώς και τις ανάλογες με το επίπεδο εκπαίδευσης μισθολογικές απολαβές των επαγγελματιών που το ασκούν.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, η συστηματική και επίπονη δραστηριότητα  των συλλογικών σωμάτων της Νοσηλευτικής  και της Μαιευτικής του  τόπου,   σε  συνάρτηση   με  τη  διαχρονική   και  αγαστή  συνεργασία   και υποστήριξη της πολιτείας,  έχει επιφέρει αλματώδη και αξιοζήλευτα  επιτεύγματα σε όλους τους πιο πάνω τομείς με κυρίαρχο γνώμονα τη βελτίωση των επιπέδων υγείας των πολιτών, την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.

Σήμερα οι ασκούντες τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στη Δημοκρατία είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επισημαίνεται ότι, για τα εν λόγω επιτεύγματα, η Κύπρος αποτέλεσε  και  αποτελεί,  πρότυπο  μοντέλο  και  παράδειγμα  προς  μίμηση  στη θεσμική  ρύθμιση  της  εκπαίδευσης   και  άσκησης  της  Νοσηλευτικής   και  της Μαιευτικής, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι μέχρι πρότινος μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών και των Μαιών καθορίζονταν  και  δικαίως  συγκεφαλαιώνονταν  στην  αξιολόγηση  της  εργασίας τους (τη σχετική σημασία της οργανωσιακής θέσης εργασίας η οποία καθορίζει τη μισθοδοσία  έναντι άλλων),  στην περιγραφή  της εργασίας  τους (καθήκοντα  και δραστηριότητες)  και στην προδιαγραφή  της εργασίας τους (προσόντα,  γνώσεις και δεξιότητες).

Η πρόσφατη κατάληξη του ορίου των απολαβών για τους νεοεισερχόμενους Νοσηλευτές και Μαίες καταβαραθρώνει, με άδικο και αιφνίδιο τρόπο, όλα τα επιτεύγματα τα οποία έχουν διαμορφώσει το κύρος του επαγγέλματος έναντι της Κυπριακής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, καταστρατηγεί σωρεία θεμελιωδών αρχών της χρηστής  διοίκησης  όπως τη νομιμότητα,  την ισότητα,  την αμεροληψία  και την αναλογικότητα, όπως αυτές προνοούνται από το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 158(1) του 1999.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του τόσο για την παγίωση του status quo στις εν λόγω μισθολογικές απολαβές των  νεοεισερχομένων   στο  επάγγελμα  στο  δημόσιο  τομέα,  όσο  και  για  την προφανή  υποκίνηση  σε βαθμιαίες  μειώσεις  στον  ιδιωτικό  τομέα.  Οι προβληματισμοί  του Συνδέσμου  εκτείνονται  στα αναπόφευκτα  πλέον ερείσματα για εργασιακή εκμετάλλευση  των αποφοίτων  της Νοσηλευτικής,  στις δυσμενείς επιπτώσεις   στους   εργαζόμενους   Νοσηλευτές   και   Μαίες,   σε   ατομικό   και οργανωσιακό επίπεδο, καθώς και στις συνεπακόλουθες προεκτάσεις των πιο πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην υποβάθμιση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας στη φροντίδα υγείας έναντι της Κυπριακής κοινωνίας.

Ο  Παγκύπριος   Σύνδεσμος   Νοσηλευτών   και  Μαιών  κατανοεί  και  έχει  τεθεί έμπρακτα ποικιλοτρόπως  σε αρκετές περιπτώσεις αρωγός και συνοδοιπόρος στις όποιες προσπάθειες των θεσμικών φορέων και της ευρύτερης πολιτείας για οικονομική ανάταση του τόπου.

Ωστόσο, θεωρεί ακατανόητη και απαράδεκτη την εξευτελιστική υποβάθμιση των μισθολογικών  απολαβών  των  νεοεισερχομένων  στα  επαγγέλματα  της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.

Η  όποια  οικονομική  εξυγίανση  επιχειρείται  από  τα  όργανα  της  πολιτείας  δεν μπορεί  και δεν πρέπει να αποτελέσει  αιτιολογικό  ή ελαφρυντικό  έρεισμα  στην απαξίωση  και  καθαίρεση  του  κύρους  θεσμοθετημένων  και  κοινωνικά καθιερωμένων επαγγελμάτων όπως αυτών της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.

Οι μισθολογικές απολαβές των νεοσερχομένων Νοσηλευτών και Μαιών θα πρέπει να είναι αξιοπρεπώς συγκρίσιμες με άλλα συναφή επαγγέλματα  εντός και εκτός υπηρεσιών υγείας, να συνάδουν με το πανεπιστημιακό  επίπεδο της εκπαίδευσης τους και να αντικατοπτρίζουν  την αντικειμενική  αξία της εργασιακής  συμβολής τους στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

23 Απριλίου 2013