ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ PAIDIATROS.COM

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ PAIDIATROS.COM

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόλογος

Μέσα στα πλαίσια της αμοιβαίας προσπάθειας των διαχειριστών της ιστοσελίδας Paidiatros.com και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) για την επιμόρφωση των Νοσηλευτών και των Μαιών σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία και φροντίδα των παιδιών, τα δύο μέρη συμφωνούν από κοινού και αποδέχονται στην υπογραφή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας.

Στο εξής και για τους σκοπούς του παρόντος μνημονίου, η ιστοσελίδα Paidiatros.com και ο ΠΑΣΥΝΜ αποκαλούνται συμβαλλόμενα μέρη.

 Άρθρο πρώτο

Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία υπογραφής του από τον επιστημονικά υπεύθυνο της ιστοσελίδας Paidiatros.com και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Συνεργασία στην ανάπτυξη ή/και διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ημερίδων, συνεδρίων και οτιδήποτε σχετίζεται με την επιμόρφωση των νοσηλευτών και των Μαιών σε σχέση με την υγεία και φροντίδα των παιδιών).

β. Αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης

γ. Συμβολή του ενός συμβαλλόμενου μέρους με ανακοινώσεις επιστημονικού υλικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται εξ’ ολοκλήρου από το άλλο μέρος, καθώς και με δημοσιεύσεις επιστημονικών συγγραμμάτων σε εκδόσεις που επιμελείται εξ’ ολοκλήρου το άλλο μέρος.

δ. Συνεργασία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν σε σκοπούς και στόχους κοινού ενδιαφέροντος και εστιάζονται στην άναπτυξη της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής φροντίδας των παιδιών.

ε. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν περιλαμβάνει οικονομικούς όρους

Άρθρο δεύτερο

Το επιστημονικό πρόγραμμα και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης που παρέχονται όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται ή/και συνδιοργανώνονται από κοινού μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, θα διαμορφώνονται ανάλογα μετά από αμοιβαία συνεννόηση.

 Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος μνημονίου διαρκεί μέχρι τις 31-12-2015. Η υπογραφή νέου μνημονίου θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου από τη λήξη του παρόντος. Στο νέο μνημόνιο δυνατό να εισαχθούν τροποποιήσεις, μετά από εισήγηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο τέταρτο

Σε μια τέτοια περίπτωση, το μέρος που ζητά ή εκφράζει την επιθυμία ανάκλησης ανάκληση της συνεργασίας ενημερώνει γραπτώς το άλλο μέρος για τους λόγους της ανάκλησης. Νοείται ότι καταβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης του μνημονίου συνεργασίας.

Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2014