ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ (ΠΑΣΥΝΜ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ (ΠΑΣΥΝΜ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πρόλογος

Μέσα στα πλαίσια της αμοιβαίας προσπάθειας της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) για την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής επιστήμης στην Κύπρο, τα δύο μέρη συμφωνούν στην υπογραφή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας.

Αρθρο πρώτο

Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία υπογραφής του από το Διευθυντή των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ, περιλαμβάνει:

α. συνεργασία στην ανάπτυξη και παροχή νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

β. αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης,

γ. κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά (εθνικά – διεθνή) προγράμματα,

δ. συνεργασία στη διοργάνωση ή συμμετοχή σε επιστημονικές και άλλες κοινού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις.

Άρθρο δεύτερο

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης που θα παρέχονται όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται ή/και διοργανώνονται από τη ΔΝΥ σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΝΜ, είτε από κοινού, θα διαμορφώνονται ανάλογα, μετά από αμοιβαία συνεννόηση.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος μνημονίου διαρκεί μέχρι τις 31/12/2015. Η υπογραφή νέου μνημονίου θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου από τη λήξη του παρόντος. Στο νέο μνημόνιο δυνατό να εισαχθούν τροποποιήσεις, μετά από εισήγηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο τέταρτο

Το μνημόνιο συνεργασίας δύναται να ανακληθεί ή να εκφραστεί η επιθυμία ανάκλησής του από οποιουδήποτε συμβαλλόμενο μέρος πριν την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το μέρος που ζητά ή εκφράζει την επιθυμία ανάκλησης ενημερώνει γραπτώς το άλλο μέρος για τους λόγους της ανάκλησης.

Νοείται ότι καταβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης του μνημονίου συνεργασίας.

Λευκωσία

18 Ιουλίου 2013