ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Στα πλαίσια του 21ου Παγκυπρίου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και της επίσκεψης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών (European Federation of Nurses), πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών και των Τομέων του, με το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, καθώς και με τους κλάδους της Γενικής Νοσηλευτικής και της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ.

Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά στις προωθούμενες αλλαγές σε σχέση με το ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων υπό το ευρύτερο πρίσμα των αντίστοιχων αλλαγών και στρατηγικών σχεδίων δράσης που έχουν επιτελεστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών κ. Marianne Sipillae ενημερώθηκε για τα τεκταινόμενα αναφορικά με το πιο πάνω θέμα καθώς και για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και δράσεις των φορέων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής του τόπου, περιλαμβανομένων των δεδηλωμένων θέσεων οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί στον Υπουργό της Υγείας.

Τα πορίσματα της συνάντησης συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

  1. Διατυπώθηκαν βάσιμες ανησυχίες για τη δυνητική έκπτωση του κύρους των επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.
  2. Διασφάλιση της επαγγελματικής και εργασιακής αυτονομίας και των συναφών δικαιωμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, τόσο στο μίκρο-επίπεδο του κλινικού χώρου, όσο και στο μάκρο- επίπεδο του Υπουργείου Υγείας
  3. Εισήγηση για εμπεριστατωμένη μελέτη του σύγχρονου περιβάλλοντος στην παραγωγή, χρηματοδότηση και παροχή νοσηλευτικών και μαιευτικών υπηρεσιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων οι οποίες θα επιτρέπουν τη βιωσιμότητα του κύρους και των ανάλογων της εκπαίδευσης εργασιακών συνθηκών για τους Νοσηλευτές και τις Μαίες.
  4. Οι κοινωνικοί εταίροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πιο πάνω φορέων και κατά συνέπεια η κοινωνική συναίνεση θεωρείται ως η θεμελιώδης προϋπόθεση και αρχή σε κάθε προαγωγή και υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας.
  5. Η ασφαλής στελέχωση, η οποία θα πρέπει να διέπεται από σαφές και συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών

Καταληκτικά, η Πρόεδρος επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών εκπροσωπεί 6 εκατομμύρια νοσηλευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωμοδοτεί και επηρεάζει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα Νοσηλευτικής και ευρύτερης παροχής υπηρεσιών υγείας και υποστηρίζει τις θέσεις των φορέων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής της Κύπρου σε όλα τα πιο πάνω σημεία.

Το Συνέδριο διεξάγεται στο Ξενοδοχείο ADAMS στην Αγία Νάπα από τις 14-15 Νοεμβρίου 2014.