ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΑΣΥΝΜ – 2020

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΑΣΥΝΜ – 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 16, εδάφιο 5 των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων, (1988-2017) προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου σε Τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις