Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου στις πιο κάτω Τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου στις πιο κάτω Τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 16, εδάφιο 5 των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων, (1988-2020) προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου στις πιο κάτω Τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις: