ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Πρόεδρο και Μέλη, Επιτροπής Υγείας  Βουλής’ Έντιμοι Κύριοι Βουλευτές,

Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος ίδρυσης και λειτουργίας) Νόμος του 2001

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών  (ΠΑΣΥΝΜ) ασκώντας το δικαίωμα που του παρέχει το εδάφιο (γ) του άρθρου 20 των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων του

1988 έως 2006 η οποία αναφέρει ότι ο ΠΑΣΥΝΜ «μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της νοσηλευτικής και  μαιευτικής και της υγείας στη Δημοκρατία», εκφράζει την επίσημη  θέση  όσον  αφορά την πιθανή  τροποποίηση  του  περί Ιδιωτικών  Νοσηλευτηρίων νόμου του 2001.

Ο ΠΑΣΥΝΜ έχει την άποψη ότι ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμος (Μέρος Χ) διασφαλίζει τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας για τη νοσηλεία των ασθενών καθώς και τα απαραίτητα εφόδια για τη σωστή λειτουργία κάθε ιδιωτικού νοσηλευτηρίου. Εξάλλου, τόσο οι αρχικές πρόνοιες του Νόμου όσο και οι τροποποιήσεις που επήλθαν κατά το 2004, έχουν διαμορφωθεί με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων συμπεριλαμβανομένων του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΣΙΝ).

Οι αναλογίες νοσηλευτικού προσωπικού όπως έχουν καθοριστεί, με τις σχετικές τροποποιήσεις  στο  Νόμο,  είναι  αποτέλεσμα  συζητήσεων  με  βάση  διεθνή  κριτήρια  και μελέτες διεθνών οργανισμών προσαρμοσμένων στα Κυπριακά δεδομένα και δεν διαφοροποιούνται από τις αναλογίες που τηρούνται σε άλλες χώρες.

Η προσωρινή έλλειψη Νοσηλευτών και Μαιών δεν πρέπει να οδηγήσει σε βεβιασμένη τροποποίηση του Νόμου με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε επικίνδυνα επίπεδα νοσηλείας προς τους πολίτες. Επιπρόσθετα, με κυρίαρχο γνώμονα την εξυπηρέτηση των Κυπρίων πολιτών και τη διασφάλιση ψηλών επιπέδων φροντίδας υγείας οφείλουμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για ενδεχόμενη παράταση της αναστολής εφαρμογής της πρόνοιας που αφορά τη στελέχωση για ακόμα περισσότερο χρόνο.

Επισημαίνουμε την αδυναμία που υπάρχει στο εδάφιο (α) του τροποποιητικού νόμου 19 (1) 2006  (Επισυνάπτεται  για  εύκολη  αναφορά)  σε  σχέση  με  τη  στελέχωση  των  ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δυναμικότητας μέχρι δέκα κλινών. Η σχετική αναφορά επιτρέπει, κατά παράβαση κάθε ιατρικής και νοσηλευτικής δεοντολογίας, τη νοσηλεία ατόμων από μη επαγγελματίες υγείας αφού δίνει το δικαίωμα στα εν λόγω νοσηλευτήρια να μην διαθέτουν στη βάρδια επαγγελματίες νοσηλευτές. Επιπρόσθετα προάγει την ανισότητα στην παροχή ποιοτικής φροντίδας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η εν λόγω πρόνοια για κάλυψη με το σύστημα   εφημερίας νοσηλευτών θα πρέπει να αρθεί.

Περαιτέρω,

–     Ο Νόμος περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής από το 1988, πολύ καθαρά καθορίζει ποιος θεωρείται Νοσηλευτής ή Μαία. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε προσωπικό για άσκηση νοσηλευτικών ή μαιευτικών καθηκόντων αντιβαίνει τις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου.

–     Με την εναρμόνιση της εν λόγω νομοθεσίας, που ψηφίστηκε στις 03/10/2003 (Αρ.154 (Ι) του 2003) έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι σχετικές με τη νοσηλευτική και μαιευτική οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση τίτλων σπουδών καθώς και για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και της Μαίας. Οι οδηγίες αυτές όχι μόνο καθορίζουν την ταυτότητα του Νοσηλευτή και της Μαίας αλλά προδιαγράφουν με λεπτομέρεια το ελάχιστο περιεχόμενο και τη διάρκεια σπουδών και υποδεικνύουν το φάσμα δραστηριοτήτων τους..

Ευελπιστούμε ότι   η Επιτροπή Υγείας να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του ΠΑΣΥΝΜ έτσι ώστε το συμφέρον του Κύπριου πολίτη να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά την παροχή φροντίδας υγείας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Με εκτίμηση