ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΥΝΜ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΥΝΜ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Χαιρετισμός Προέδρου ΠΑΣΥΝΜ Με την ευκαιρία εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών

12 Μαΐου 2012

Η συνεχής αναζήτηση ποιοτικής και ισότιμης φροντίδας υγείας αποτελεί πρόκληση αλλά  και στόχο  τόσο  για  τους  λειτουργούς  υγείας  όσο  και για τα συστήματα υγείας. Οι Νοσηλευτές ως σημαντικό μέρος αυτού του δικτύου έχουν εμπλακεί σε καινοτόμες δραστηριότητες  στην προσπάθεια για βελτίωση της φροντίδας υγείας και την ανάγκη για μείωση των δαπανών υγείας εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Αδιαμφισβήτητα,  βρισκόμαστε  στην  πρώτη  γραμμή  σε ό,τι  αφορά  την  παροχή φροντίδας υγείας προς τον άνθρωπο. Μέσα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε κατάλληλες μεθόδους προς επίτευξη της βέλτιστης Νοσηλευτικής  πρακτικής προς όφελος των χρηστών των υπηρεσιών υγείας.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντοπίζει ελλείψεις ως προς τον τρόπο διάθεσης των παρεμβάσεων σε αυτούς που χρειάζονται φροντίδα, ενώ παράλληλα ο εκσυγχρονισμός της Νοσηλευτικής φροντίδας είναι απαραίτητος στη σύγχρονη και συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία.

Η  πρόεδρος   του  Διεθνούς   Συμβουλίου   Νοσηλευτών   Ms  Rosemary   Bryant αναφέρει  ότι με την αξιοποίηση  της πληθώρας  των διαθέσιμων  επιστημονικών δεδομένων,  οι  Νοσηλευτές  μπορούν  να  αναγνωρίζουν  τις  καλύτερες τεκμηριωμένες  πρακτικές και μέσα από την προσωπική τους εμπειρογνωμοσύνη, δεξιότητες  και κριτική σκέψη να τις εφαρμόσουν  στην καθημερινή  άσκηση  του επαγγέλματος τους.
Η Νοσηλευτική  στην  Κύπρο  έχει  εμπλουτιστεί  περεταίρω  τα  τελευταία  χρόνια, ιδιαίτερα μέσα από την ανωτατοποίηση  της εκπαίδευσης  αλλά και μέσα από τη διεξαγωγή πληθώρας επιστημονικών ερευνών. Αποτελεί πρόκληση και πρόσκληση προς όλους η αναβάθμιση των γνώσεων και η εφαρμογή στην πράξη των αποτελεσμάτων   των   ερευνών   που   συνάδουν   με   την   κουλτούρα   και   τις ιδιαιτερότητες   του  τόπου   μας.  Οι  Νοσηλευτές   πρέπει   να  κατανοήσουν   το σημαντικό  ρόλο  που  έχουν  να διαδραματίσουν  στην  παροχή  φροντίδας  υγείας ιδιαίτερα όταν βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση.
Πιστεύουμε  ότι θα πρέπει  να ενισχυθεί  η συνεργασία  μεταξύ  των ερευνητικών ομάδων και της Νοσηλευτικής  κοινότητας  πρώτης γραμμής. Οι ερευνητές  και η Νοσηλευτική κοινότητα, η οποία θα εφαρμόσει στην πράξη τη θεωρία, τη γνώση και άρα και τα αποτελέσματα των ερευνών θα πρέπει να αναπτύξουν ένα μοντέλο αρμονικής συνεργασίας.

Επιπρόσθετα,  οι  κλινικοί  Νοσηλευτές  και  οι  Διοικήσεις  των  νοσηλευτηρίων  θα πρέπει να βελτιώσουν  τις δεξιότητες  ανάλυσης  και εκτίμησης  των ερευνητικών αποτελεσμάτων για επιλογή εκείνων που θα ενισχύσουν τις προσπάθειες για αποδοτικότερη και ποιοτικότερη παροχή φροντίδας υγείας.

Εξάλλου, οι σύγχρονες απαιτήσεις απαιτούν άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, που να ανταποκρίνονται με ποιότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα  σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών. Πρέπει να εκτιμηθούν και να χρησιμοποιηθούν με σοφία οι δεξιότητές και οι γνώσεις των νοσηλευτών και να λυθούν τα ζητήματα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο.  Είναι γι αυτό που τονίζουμε, για ακόμα μια φορά, ότι πρέπει να κατανοηθεί κυρίως από τους αρμόδιους φορείς, η αναγκαιότητα για καθιέρωση πολιτικής που να δίνει στους νοσηλευτές την ευχέρεια για κατάθεση απόψεων σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την άσκηση της νοσηλευτικής.  Η  συμμετοχή  μας  στην  παροχή  υπηρεσιών  υγείας  εστιάζεται  στη  διασφάλιση παροχής ποιοτικής φροντίδας, στην ίση πρόσβαση και κατανομή, στη συνέχεια της φροντίδας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και την ασφάλεια των ασθενών με κυρίαρχο γνώμονα τη βέλτιστη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
Η ενδυνάμωση των νοσηλευτών εξετάζεται με διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθε χώρα ιδιαίτερα ως προς το σύστημα υγείας, την κουλτούρα και το περιβάλλον που επικρατεί σε σχέση με την υγεία.

Θα  πρέπει   να  αποτελεί   στόχο   η  υποστήριξη  των   συναδέλφων  στη διαδικασία ανάπτυξης και καθιέρωσης των διευρυμένων ρόλων όπως απορρέουν από τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Τίθενται λοιπόν εισηγήσεις για:

Ευρεία εξέταση των τομέων στους οποίους οι νοσηλευτές μπορούν να διευρύνουν τις παγγελματικές τους δραστηριότητες και πρακτικές.

Καταρτισμός  σχεδίου,  με  επιστημονική  τεκμηρίωση,  των διαμορφούμενων αναγκών άσκησης προηγμένης νοσηλευτικής πρακτικής.

Διεπαγγελματική συμβουλευτική και κατάθεση εμπειρογνωμοσύνης στην προτεινόμενη διάρθρωση που θα προκύψει από το σχέδιο αναγκών.

Αναθεώρηση   των  επαγγελματικών   δραστηριοτήτων   που  θα  προκύψουν επίσης από τα σχόλια και απόψεις της διεπαγγελματικής συμβουλευτικής.

Εντοπισμός πιθανών επιπρόσθετων εκπαιδευτικών αναγκών και νομοθετικών ρυθμίσεων για διασφάλιση των προτεινόμενων  διευρυμένων  ρόλων που θα προκύψουν.

Σας διαβεβαιώνω ότι ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος θα συνεχίσει να εργάζεται για αντιμετώπιση   των  σύγχρονων   προκλήσεων   στα  ζητήματα   που  αφορούν  το επάγγελμα και την Υγεία. Εύχομαι ολόψυχα κάθε καλύτερο σε όλους.

Ιωάννης Λεοντίου

Πρόεδρος

Ο Παγκύπριος  Σύνδεσμος  Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-2011. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).