Όροι Χρήσης

Oροι ΧρHσης
ΑποποIηση ευθYνης

Το σύνολο του περιεχομένου σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων της διάταξης της τοποθέτησης, του σχεδιασμού, των εικόνων, των προγραμμάτων, του κείμενου και άλλων πληροφοριών (Γενικά, το “περιεχόμενο”) είναι ιδιοκτησία του ΠΑΣΥΝΜ και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες και ιστότοπους. Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους, παρά μόνο και αν αυτές είναι ιδιοκτησία του ΠΑΣΥΝΜ ή των τομέων του. 
Οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ εσάς και τρίτων προσώπων είναι αυστηρώς μεταξύ σας και ο ΠΑΣΥΝΜ δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα και διαθεσιμότητα εξωτερικών πηγών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται τους όρους και προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας καθώς αυτές μπορεί να διαφέρουν από αυτές του ΠΑΣΥΝΜ.

Χρήση περιεχομένου
Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διάθεση, διάδοση, μετάδοση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, πώληση (σε χειρόγραφο αντίγραφο ή σε ηλεκτρονική μορφή) κ.α. από αυτή την ιστοσελίδα χωρίς άδεια. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις αντίστοιχες Νομοθεσίες του 1988 και 1997 Περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. 
Μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε περιεχόμενα από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα για προσωπική σας χρήση, νοουμένου ότι τηρούνται οι Περί Πνευματικών δικαιωμάτων νόμοι και κανονισμοί. Απαγορεύεται η συστηματική ανάκτηση ή συλλογή περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή έγκριση του ΠΑΣΥΝΜ. 
Αν δεν τηρηθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, η άδεια χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της θα αναστέλλεται αυτόματα και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα οποιαδήποτε αντίγραφα υπάρχουν. Ο ΠΑΣΥΝΜ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης ή τροποποίησης της άδειας χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας. Αν υπάρχουν απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Διακοπή στην υπηρεσία
Ο ΠΑΣΥΝΜ έχει ως στόχο να διατηρεί τον ιστότοπο και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν προσβάσιμα και σε υψηλή ποιότητα είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, τεχνικές βλάβες, θεομηνίες ή συντηρήσεις ρουτίνας, η πρόσβαση μπορεί να καθίσταται σε εξαιρετικές περιπτώσεις  περιορισμένη ή/και ενδέχεται να χαθούν πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις Ο ΠΑΣΥΝΜ δεν ευθύνεται για απώλεια πληροφοριών ή απρόσκοπτη πρόσβαση στον ιστότοπο. Επιπλέον, ο ΠΑΣΥΝΜ δεν εγγυάται την απρόσκοπτη πρόσβαση στις λειτουργίες και την εγκυρότητα του υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο, ή ότι οι ατέλειες θα διορθώνονται, ή ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που το καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένα από ιούς ή σφάλματα ή ότι διασφαλίζουν πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία του υλικού. Ως αποτέλεσμα, δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συνεχή ευθύνη ή υποχρέωση.

Διάφορα
Ο ΠΑΣΥΝΜ διατηρεί το δικαίωμα να αφαίρεση, να τροποποίηση ή να αλλάξει τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσο αυτής της ιστοσελίδας χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΣΥΝΜ
Τήρηση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε αρχείο του ΠΑΣΥΝΜ
Με βάση τις πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/200 ως αυτός έχει τροποποιηθεί όπως επίσης και την σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ο ΠΑΣΥΝΜ έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν και οι οποίες

1) είτε δόθηκαν ή θα δοθούν οποτεδήποτε στο μέλλον στον ΠΑΣΥΝΜ από εσάς,
2) είτε λήφθηκαν ή θα ληφθούν από τρίτα πρόσωπα που συνδέονται μαζί σας σε σχέση με την όποια αίτηση προς τον ΠΑΣΥΝΜ, δύνανται να διατηρούνται σε αρχείο του ΠΑΣΥΝΜ, ηλεκτρονικό ή άλλο, και ο ΠΑΣΥΝΜ, δύναται να τις επεξεργάζεται και να τις χρησιμοποιεί για τους σκοπούς και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν θα περιορίζεται μόνο στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για το συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας.

Χρήση των προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν
Προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν δύνανται να τύχουν επεξεργασίας με σκοπό:

1) την εκτέλεση των καθηκόντων / υποχρεώσεων που μας επιβάλλει ο Νόμος,
2) την άσκηση των δικαιωμάτων μας που προκύπτουν μέσα από το Νόμο και από τις συμβατικές μας σχέσεις,
3) την καλύτερη λειτουργία του ΠΑΣΥΝΜ και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη του.

Καθήκον εχεμύθειας και τήρηση απορρήτου
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν θα τυγχάνουν εμπιστευτικής και απόρρητης επεξεργασίας και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.
Οι Πληροφορίες σας δύναται, αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος, να αποκαλυφθούν και ή να κοινοποιηθούν σε άλλες αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού. Σε τέτοια περίπτωση ο ΠΑΣΥΝΜ θα επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες θα λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό προστασίας ως δίδεται από τον ίδιο τον ΠΑΣΥΝΜ.

Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδομένων
Το αρχείο, ηλεκτρονικό ή μη που θα περιέχει τις πληροφορίες που σας αφορούν θα είναι υπό τον έλεγχο του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας». Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι σε σχέση με τις ως άνω πληροφορίες ο ΠΑΣΥΝΜ και αντιπροσωπεύεται από τον εκάστοτε Λειτουργό Συμμόρφωσης του ΠΑΣΥΝΜ σύμφωνα με τον νόμο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο Διοικητικός Λειτουργός του ΠΑΣΥΝΜ:
Ταγματάρχου Πουλίου 1, Διαμ. 101 , 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015, Τηλ: 22 771994

Λειτουργός Συμμόρφωσης του ΠΑΣΥΝΜ είναι ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ταγματάρχου Πουλίου 1, Διαμ. 101 , 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015, Τηλ: 22 771994

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν
Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, να ζητάτε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε τη διόρθωση μη ορθών στοιχείων που σας αφορούν.
Έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης και βεβαιώνω ότι κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αλλά και την υποβολή της προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία της από τον ΠΑΣΥΝΜ ζητούνται στοιχεία προσωπικών δεδομένων. Βεβαιώνω επίσης ότι παρέχω τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς στο πλαίσιο εγγραφής μου, στην οποία προβαίνει ο ΠΑΣΥΝΜ, έχοντας ήδη λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης και με τη ρητή συγκατάθεσή ότι τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται να αποτελέσουν στο μέλλον, οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση του ΠΑΣΥΝΜ και μέχρις ότου ανακληθεί ρητά και γραπτώς η παραπάνω συγκατάθεσή, αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε.