21ο Παγκύπριο Συνέδριο

21ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρούνται δηµογραφικές διαφοροποιήσεις, αλλαγές στη σοβαρότητα των ασθενειών και αυξανόµενη επιβάρυνση των µη µεταδοτικών ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένων των ψυχικών διαταραχών. Ένεκα της οικονοµικής κρίσης οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών αυξάνονται και τίθεται σε αυξηµένο κίνδυνο η υγεία ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού.
Οι αναδυόµενοι κίνδυνοι από τις λοιµώξεις, τις περιβαλλοντικές αλλαγές και του τρόπου ζωής, σε µια εποχή ραγδαίων δηµογραφικών αλλαγών, απειλούν την ασφάλεια υγείας για όλους. Συνυπολογίζοντας στα πιο πάνω τη γηράσκουσα κοινωνία, οι επαγγελµατίες υγείας επικεντρώνονται στην πρόληψη των ασθενειών και στην προαγωγή της υγείας.
Με άλλα λόγια µετατοπίζουν την προσοχή τους στην παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (Frenk et al., 2010).
Αναφορικά µε τις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της Υγείας, έχουµε τονίσει προς το Υπουργείο Υγείας ότι στις εκτιµήσεις για τις µελλοντικές ανάγκες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται, η σηµασία των κοινωνικών προσδιοριστών της Υγείας (Social Determinants of Health) και όχι αποκλειστικά οποιεσδήποτε οικονοµικές παράµετροι.
Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούµε εκ νέου στην ολιστική φροντίδα η οποία θα πρέπει να αποτελεί προϊόν τοπικού σχεδιασµού πάρα υπόδειξη οργανισµών όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO EUROPE Meeting, 3-4 NOV 2014, Barcelona).
Η «ισότητα στην φροντίδα υγείας», ορίζεται ως:
• Ίση πρόσβαση στη διαθέσιµη φροντίδα για ίδιες ανάγκες
• Ίση χρήση για ίσες ανάγκες
• Ίση ποιότητα στη φροντίδα για όλους (Whitehead, 1990).

Η άρση των αδικιών και η διαθεσιµότητα ισότιµων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας µεταξύ και εντός των χωρών αποτελεί ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης (WHO, 2008).
Η δική µας φιλοσοφία είναι ότι η Υγεία αποτελεί ∆ΗΜΟΣΙΟ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ αγαθό το οποίο έχει ευθύνη να παρέχει η πολιτεία στους πολίτες. Η επένδυση στη νοσηλευτική και µαιευτική µπορεί να κάνει τη διαφορά µε ενεργότερη εµπλοκή των νοσηλευτών και των µαιών στην πρωτοβάθµια φροντίδα για αντιµετώπιση της επιβάρυνσης από τις χρόνιες ασθένειες. Οι νοσηλευτές και οι µαίες διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τις ευάλωτες και περιθωριοποιηµένες οµάδες της κοινωνίας (Browne et al., 2012. Maben et al, 2012)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ