26ο Παγκύπριο Συνέδριο

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες

Αγαπητοί φίλοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σας καλωσορίζει στο 26ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

Το θέμα του φετινού συνεδρίου: «Νοσηλευτές και Μαίες για την Υγεία και Ευημερία» φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία που δίνουμε ως επαγγελματίες υγείας στο υπέρτατο αγαθό της υγείας του ανθρώπου, στη φροντίδα και στην ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας.

Υγεία για όλους: Σημαίνει ότι η υγεία είναι εφικτή για όλους σε κάθε χώρα. Η υγεία σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει όχι μόνο τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας αλλά μια πλήρη κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας που επιτρέπει στο άτομο να έχει κοινωνικά και οικονομικά μια παραγωγική ζωή.

Η Υγεία πρέπει να προσφέρεται σε ένα πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών-πολιτισμικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος στη ζωή και της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της νοσηλευτικής και μαιευτικής, που δεν περιορίζεται από λόγους ηλικίας, χρώματος, πίστης, πολιτισμού, αναπηρίας ή ασθένειας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, πολιτικής, φυλής ή κοινωνικής θέσης.

Οι νοσηλευτές και οι μαίες ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας που θα λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών, τη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών, την υπεράσπιση, την αποκατάσταση, τη διατομεακή δράση και τις επιστημονικές προσεγγίσεις για εντοπισμό των αναγκών στην υγεία του πληθυσμού. Προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα. Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της πρακτικής μας παρέχουμε κατάλληλη, προσβάσιμη και τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας.

Ο κόσμος αναζητά τρόπους για την επίτευξη της Υγείας για Όλους.

Η διακήρυξη της Alma Ata (1978) απέτυχε στην προσπάθειά της να παράσχει την υποσχόμενη «Υγεία για όλους» και 40 χρόνια μετά, ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Η κυριαρχία της θεώρησης της υγείας ως «απουσία ασθένειας» και η επικράτηση του ιατρικού μοντέλου υποδεικνύουν ότι η «Υγεία για όλους» δεν θα επιτευχθεί.

Η γήρανση του πληθυσμού και η αλλαγή των μορφών της νόσου απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση στην υγεία που απαιτεί ένα ολιστικό μοντέλο που να βασίζεται στο άτομο. Σε αυτό το πλαίσιο επικεντρωνόμαστε με βάση τις επιστημονικές γνώσεις της νοσηλευτικής και της μαιευτικής και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πρακτικής μας.

Είμαστε και συνήγοροι και πάροχοι φροντίδας για άτομα και κοινότητες και βρισκόμαστε  στην καλύτερη θέση να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των συστημάτων υγείας για την κάλυψη των αναγκών υγείας των πληθυσμών. Τασσόμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων ατόμων, παρέχουμε φροντίδα σε όλους, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, εκπαιδεύουμε την κοινότητα για επίτευξη καλύτερης υγείας και ευημερίας και αναμένουμε αξιοποίηση από την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές για το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών.

Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ