ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ

Η Επιτροπή Μαιών-Μαιευτών, είναι το συλλογικό όργανο που φέρει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ να ασκεί αρμοδιότητες και δραστηριότητες σχετικά με τα επαγγελματικά δρώμενα και τεκταινόμενα της Μαιευτικής στη Κύπρο και στο εξωτερικό.
Σκοπός και Φιλοσοφία Καταρτισμού και Λειτουργίας της Επιτροπής:

Η Επιτροπή καταρτίζεται και λειτουργεί μέσα από τη φιλοσοφία του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, όπως αυτή προνοείται από τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους ως έχουν τροποποιηθεί.

Ως εκ τούτου διατυπώνεται ότι: Η υγεία είναι υπέρτατο κοινωνικό και δημόσιο αγαθό καθώς και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο οι Μαίες-Μαιευτές ως άτομα, ως επαγγελματίες και ως μέλη της ομάδας υγείας δεσμεύονται ηθικά και νομικά να προασπίζονται, να διατηρούν και να προάγουν.

ΣτOχοι της ΕπιτροπHς

Η Επιτροπή λειτουργεί υποστηρικτικά και σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτυχή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του, όπως αυτές απορρέουν από το Άρθρο 20 των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων ως έχουν τροποποιηθεί και  σχετίζονται με τα επαγγελματικά δρώμενα και τεκταινόμενα της Μαιευτικής και αναφέρονται ως ακολούθως:

 1. Επιλαμβάνεται προγραμμάτων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μαιών-μαιευτών για Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη σε θέματα διατήρησης και ανάπτυξης μαιευτικών δεξιοτήτων, εξελίξεων και νέων τάσεων που αφορούν την ερευνητικά τεκμηριωμένη Μαιευτική εκπαίδευση και πρακτική.
 2. Προωθεί ή/και εκπονεί ερευνητικές εργασίες εντός και εκτός της Κύπρου σε θέματα της Μαιευτικής, καθώς και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, πορισμάτων ή συμπερασμάτων τέτοιων εργασιών προς το καλώς νοούμενο συμφέρον της υγείας των αποδεκτών των μαιευτικών υπηρεσιών υγείας και του επαγγέλματος της/ του Μαίας-Μαιευτή.
 3. Συνεργάζεται με, ή/και συμμετέχει σε άλλους συναφείς φορείς της Μαιευτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 4. Προάγει την αμοιβαία αναγνώριση, υποστήριξη και συνεργασία τόσο μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, όσο και μεταξύ των μελών της ευρύτερης ομάδας υγείας.
 5. Συμμετέχει εκπροσωπώντας αποκλειστικά το Σύνδεσμο στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών και σε οποιαδήποτε άλλη οργάνωση Μαιών-Μαιευτών.
 Η ΕπιτροπH ΜαιΩν φιλοδοξεI και οραματIζεται:

«Η κάθε γυναίκα στην Κύπρο να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε μαιευτική φροντίδα  για την ίδια  και για το νεογνό της»

 1. Να προωθήσει το «Μαιευτικό Μοντέλο Φροντίδας» το οποίο υποστηρίζει την φυσιολογία θεωρώντας την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τον μητρικό θηλασμό υγιή συμβάντα. Ταυτόχρονα βοηθά την γυναίκα να βασίζεται στις δικές της ικανότητες ενισχύοντας έτσι την  αυτοπεποίθηση της.
 2. Να  αναβαθμίσει την  μαιευτική και μητρική ποιότητα προς όφελος των γυναικών και των οικογενειών τους.
 3. Να προωθήσει την συνεργασία με την γυναίκα, την παροχή συνεχιζόμενης φροντίδας, την επιλογή της γυναίκας μετά από πληροφόρηση σχετικά με τον τόπο, τον επαγγελματία υγείας που εμπιστεύεται να έχει μαζί της κατά τον τοκετό και το είδος τοκετού.
 4. Να μειώσει την ιατρικοποίηση του τοκετού, όπως της καισαρικής τομής, της φαρμακευτικής πρόκλησης του τοκετού και άλλων πρακτικών που αποδυναμώνουν αντί να ενδυναμώνουν  τις οικογένειες και οδηγεί σε σωματικές και ψυχολογικές επιπλοκές με επιπτώσεις πιθανόν μακροχρόνιες για την υγεία της γυναίκας.
 5. Να βοηθήσει στην μείωση της μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας.
 6. Να προάγει την υγεία της γυναίκας και της οικογένειας κατά την αναπαραγωγική ηλικία.
 7. Να βοηθήσει στην πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων.
 8. Να κατοχυρώσει την αναγνώριση της Μαίας ως αυτόνομος επαγγελματίας υγείας και ο ειδικός στην χαμηλού κινδύνου εγκυμοσύνη και τοκετό, βελτιστοποιώντας την εμπειρία της γέννησης για την γυναίκα σε όλα τα επίπεδα.

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ
Ταγματάρχου Πουλίου 1, Διαμ. 101,1101, Λευκωσία
ή Τ.Θ. 24015, 1700 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Cy.N.M.A
Midwives Committee
1, Tagmatarchou Pouliou street, Appart.101,1101,Nicosia
or PO BOX.24015, 1700, Nicosia
CYPRUS

Τηλ./Tel. +357-22-771994
Φαξ./Fax. +357-22-771989

midwives@cyna.org

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Legislation and Regulation of midwifery practice in Cyprus_ICM to President of the Republic of Cyprus 17.7.20 ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΜΑΪΟΥ 2020 ΔΙΕΝΘΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΑΙΩΝ

Δελτίο Τύπου για την 5η Μαΐου 2020 Διενθής Ημέρα Μαιών ...